Algemene voorwaarden HET FRIETJE APELDOORN.

Definities
1. Het Frietje Apeldoorn: Het Frietje Apeldoorn, gevestigd te Deventer onder KvK nr. 78640032
2. Klant: degene met wie Het Frietje Apeldoorn een overeenkomst is aangegaan.
3. Partijen: Het Frietje Apeldoorn en klant samen.
4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privé persoon handelt.
Toepasselijkheid algemene voorwaarden
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen,
overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Het Frietje Apeldoorn.
2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn
overeengekomen.
3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de
klant of van derden uitdrukkelijk uit.
Prijzen
1. Alle prijzen die Het Frietje Apeldoorn hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw en exclusief eventuele
overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij
uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
2. Alle prijzen op die Het Frietje Apeldoorn hanteert voor zijn producten of diensten, op zijn website of
die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Het Frietje Apeldoorn te allen tijde wijzigen.
3. De prijs met betrekking tot een dienstverlening wordt door Het Frietje Apeldoorn vastgesteld op grond
van de werkelijk bestede uren.
4. De prijs wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Het Frietje Apeldoorn, geldend voor
de periode waarin hij de werkzaamheden verricht, tenzij een afwijkend uurtarief is overeengekomen.
5. Indien partijen voor een dienstverlening door Het Frietje Apeldoorn een totaalbedrag zijn
overeengekomen, is dit altijd een richtprijs, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs,
waarvan niet kan worden afgeweken, zijn overeengekomen.
6. Het Frietje Apeldoorn is gerechtigd om tot 10% van de richtprijs af te wijken.
7. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, dient Het Frietje Apeldoorn de klant tijdig te
laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is.
8. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, heeft de klant het recht om het deel van de
opdracht te laten vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderd met 10% uitkomt.
9. Het Frietje Apeldoorn heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen.
10. Voorafgaand aan de ingang ervan zal Het Frietje Apeldoorn prijsaanpassingen meedelen aan de klant.
11. De consument heeft het recht om de overeenkomst met Het Frietje Apeldoorn op te zeggen indien hij
niet akkoord gaat met de prijsverhoging.
Gevolgen niet tijdig betalen
1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Het Frietje Apeldoorn gerechtigd een
rente van 1% per maand in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een
gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele
schadevergoeding verschuldigd aan Het Frietje Apeldoorn.
3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke
incassokosten.
4. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Het Frietje Apeldoorn zijn verplichtingen opschorten totdat
de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn
de vorderingen van Het Frietje Apeldoorn op de klant onmiddellijk opeisbaar.
6. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Het Frietje
Apeldoorn, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Het Frietje Apeldoorn te betalen.
Opschortingsrecht

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze
overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.
Verrekening

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan Het Frietje
Apeldoorn te verrekenen met een vordering op Het Frietje Apeldoorn.

Verzekering
1. De klant verplicht zich de volgende zaken voldoende te verzekeren en verzekerd te houden tegen onder
andere brand, ontploffings- en waterschade evenals diefstal:
o Geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst
o Zaken van Het Frietje Apeldoorn die bij de klant aanwezig zijn
o Zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd
2. De klant geeft op eerste verzoek van Het Frietje Apeldoorn de polis van deze verzekeringen ter inzage.
Garantie

Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze
voor Het Frietje Apeldoorn enkel inspanningsverplichtingen, geen resultaatsverplichtingen.

Uitvoering van de overeenkomst
1. Het Frietje Apeldoorn voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de
eisen van goed vakmanschap uit.
2. Het Frietje Apeldoorn heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten
verrichten door derden.
3. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en
betaling van het eventueel afgesproken voorschot door de klant.
4. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat Het Frietje Apeldoorn tijdig kan beginnen aan de
uitvoering van de overeenkomst.
5. Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat Het Frietje Apeldoorn tijdig kan beginnen aan de
uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor
rekening van de klant.
Informatieverstrekking door de klant
1. De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van
de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschikbaar aan Het Frietje
Apeldoorn.
2. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde
informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard
van de overeenkomst niet anders voortvloeit.
3. Indien en voor zover de klant dit verzoekt, retourneert Het Frietje Apeldoorn de betreffende
bescheiden.

4. Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Het Frietje Apeldoorn redelijkerwijs verlangde
informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor
vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de
klant.
Vrijwaring

De klant vrijwaart Het Frietje Apeldoorn tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de
door Het Frietje Apeldoorn geleverde producten en/of diensten.

Klachten
1. De klant dient een door Het Frietje Apeldoorn geleverd product of verleende dienst zo spoedig
mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de
overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant Het Frietje Apeldoorn daarvan zo spoedig
mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te
stellen.
3. Consumenten dienen Het Frietje Apeldoorn uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de
tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen.
4. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat Het
Frietje Apeldoorn in staat is hierop adequaat te reageren.
5. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.
6. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden
dat Het Frietje Apeldoorn gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn
overeengekomen.
Ingebrekestelling
1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Het Frietje Apeldoorn.
2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Het Frietje Apeldoorn ook
daadwerkelijk (tijdig) bereikt.
Hoofdelijke aansprakelijkheid klant

Als Het Frietje Apeldoorn een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk
aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan Het Frietje
Apeldoorn verschuldigd zijn.

Aansprakelijkheid Het Frietje Apeldoorn
1. Het Frietje Apeldoorn is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor
zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
2. Indien Het Frietje Apeldoorn aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor
directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
3. Het Frietje Apeldoorn is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst,
gemiste besparingen of schade aan derden.
4. Indien Het Frietje Apeldoorn aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door
een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige)
uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot
het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn
slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding
en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

Vervaltermijn

Elk recht van de klant op schadevergoeding van Het Frietje Apeldoorn vervalt in elk geval 12 maanden
na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet
uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.

Recht op ontbinding
1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Het Frietje Apeldoorn toerekenbaar
tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere
aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.
2. Is de nakoming van de verplichtingen door Het Frietje Apeldoorn niet blijvend of tijdelijk onmogelijk,
dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Het Frietje Apeldoorn in verzuim is.
3. Het Frietje Apeldoorn heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn
verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, danwel indien Het Frietje
Apeldoorn kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de
klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.
Overmacht
1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Het
Frietje Apeldoorn in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan Het Frietje
Apeldoorn kan worden toegerekend in een van de wil van Het Frietje Apeldoorn onafhankelijke
situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk
wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Het Frietje
Apeldoorn kan worden verlangd.
2. Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend:
noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht
van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-,
computer- en telecomstoringen; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene
vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.
3. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Het Frietje Apeldoorn 1 of meer verplichtingen
naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Het Frietje
Apeldoorn er weer aan kan voldoen.
4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie tenminste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide
partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.
5. Het Frietje Apeldoorn is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook
niet als het als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.
Wijziging van de overeenkomst

Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud
ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst
dienovereenkomstig aan.

Wijziging algemene voorwaarden
1. Het Frietje Apeldoorn is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Het Frietje Apeldoorn zoveel mogelijk vooraf met de klant
bespreken.
4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de
overeenkomst op te zeggen.

Overgang van rechten
1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden
overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Het Frietje Apeldoorn.
2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83,
tweede lid, Burgerlijk Wetboek.
Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid
1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken,
dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.
2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het
dichtst in de buurt komt van wat Het Frietje Apeldoorn bij het opstellen van de voorwaarden op dat
punt voor ogen had.
Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Het Frietje Apeldoorn is gevestigd / praktijk houdt
/ kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen,
tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
Opgesteld op 01 mei 2021.